سیم و کابل کسری

لیست قیمت سیم و کابل کسری

سیم و کابل کسری برندی است که در حوزه تولید و عرضه محصولات صنعت برق به ویژه انواع سیم‌ها و کابل‌های موجود در این زمینه به خصوص کابل‌های مخابراتی فعالیت می‌کند. انواع و اقسام کابل آلومینیوم، کابل‌های مخابراتی مثل کابل مخابراتی آیفونی کسری، کابل مخابراتی هوایی کسری و کابل مخابراتی زمینی کسری در این فروشگاه و در تارنمای سیم و کابل کسری با قیمت‌های مقرون به صرفه به معرض فروش گذاشته شده است.

قابل توجه مشتریان عزیز، قیمت‌های درج شده در این لیست قیمت مربوط به بهمن ۱۴۰2 است. برای خرید و یا مشاوره محصول با سیم و کابل تسلا تماس بگیرید.

نوع محصولقیمتنوع محصولقیمت
کابل زمینی 1.5*2224.000کابل زمینی 2.5*2350.000
کابل زمینی 4*2550.000کابل زمینی 6*2756.000
کابل زمینی 10*21.340.000کابل زمینی 16*22.160.000
کابل زمینی 25*23.300.000کابل زمینی 1.5*3325.000
کابل زمینی 2.5*3494.000کابل زمینی 4*3850.000
کابل زمینی 6*31.190.000کابل زمینی 10*32.110.000
کابل زمینی 16*33.110.000کابل زمینی 16+25*36.260.000
کابل زمینی 16+35*37.960.000کابل زمینی 35+70*315.700.000
کابل زمینی 50+95*321.200.000
کابل زمینی 1.5*4408.000کابل زمینی 2.5*4630.000
کابل زمینی 4*41.030.000کابل زمینی 6*41.440.000
کابل زمینی 10*42.555.000کابل زمینی 16*43.830.000
کابل زمینی 25*46.820.000کابل زمینی 35*49.100.000
کابل زمینی 1.5*5520.000کابل زمینی 2.5*5790.000
کابل زمینی 4*51.390.000کابل زمینی 6*51.990.000
کابل زمینی 10*53.210.000کابل زمینی 16*54.820.000
کابل زمینی 25*58.650.000کابل زمینی 35*511.350.000
کابل زمینی 1.5*7810.000کابل زمینی 1.5*101.070.000
کابل زمینی 1.5*121.390.000کابل زمینی 1.5*161.840.000
کابل زمینی 1.5*192.410.000کابل زمینی 1.5*242.890.000
کابل مهار دار ۱.۵*۱۲ 1.600.000کابل مهار دار ۱.۵*۱۶ 2.100.000
کابل افشان ۰.۵*۲ 79.000کابل افشان 1*2120.000
کابل افشان ۰.۷۵*۲98.000کابل افشان ۱.۵*۲173.000
کابل افشان ۲.۵*۲270.000کابل افشان ۴*۲458.000
کابل افشان ۶*۲632.000کابل افشان ۱۰*۲1.130.000
کابل افشان ۱۶*۲1.770.000کابل افشان ۰.۵*۳106.000
کابل افشان ۰.۷۵*۳136.000کابل افشان ۱*۳179.000
کابل افشان ۱.۵*۳251.000کابل افشان ۲.۵*۳382.000
کابل افشان ۴*۳655.000کابل افشان ۶*۳913.000
کابل افشان ۱۰*۳1.620.000کابل افشان ۱۶*۳2.395.000
کابل افشان ۲۵*۳4.200.000کابل افشان 16+25*۳5.050.000
کابل افشان ۳۵*۳5.350.000کابل افشان 16+35*۳6.400.000
کابل افشان ۵۰*۳7.750.000کابل افشان 25+50*۳9.450.000
کابل افشان ۷۰*۳11.400.000کابل افشان 35+70*313.200.000
کابل افشان ۹۵*۳15.500.000کابل افشان 50+95*۳18.200.000
کابل افشان 70+120*322.200.000
کابل افشان ۰.۵*۴138.000کابل افشان ۰.۷۵*۴173.000
کابل افشان ۱*۴229.000کابل افشان ۱.۵*۴314.000
کابل افشان ۲.۵*۴486.000کابل افشان ۴*۴850.000
کابل افشان ۶*۴1.200.000کابل افشان ۱۰*۴2.130.000
کابل افشان ۱۶*۴3.195.000کابل افشان ۲۵*۴5.550.000
کابل افشان ۳۵*۴7.360.000کابل افشان ۰.۵*۵198.000
کابل افشان ۰.۷۵*۵246.000کابل افشان ۱*۵302.000
کابل افشان ۱.۵*۵397.000کابل افشان ۲.۵*۵640.000
کابل افشان ۴*۵1.130.000کابل افشان ۶*۵1.570.000
کابل افشان ۱۰*۵2.670.000کابل افشان ۱۶*۵4.050.000
کابل افشان ۲۵*۵7.000.000کابل افشان ۳۵*۵9.160.000
کابل افشان ۰.۵*۶243.000کابل افشان ۰.۷۵*۶320.000
کابل افشان ۱*۶390.000کابل افشان ۱.۵*۶527.000
کابل افشان ۰.۵*۷275.000کابل افشان ۰.۷۵*۷348.000
کابل افشان ۱*۷420.000کابل افشان ۱.۵*۷562.000
کابل افشان ۲.۵*۷930.000کابل افشان ۴*۷1.700.000
کابل افشان ۶*۷2.540.000کابل افشان ۱۰*۷2.360.000
کابل افشان ۰.۵*۸315.000کابل افشان ۰.۷۵*۸400.000
کابل افشان ۱*۸510.000کابل افشان ۱.۵*۸680.000
کابل افشان ۲.۵*۸1.200.000کابل افشان ۰.۵*۱۰415.000
کابل افشان ۰.۷۵*۱۰510.000کابل افشان ۱*۱۰630.000
کابل افشان ۱.۵*۱۰780.000کابل افشان ۲.۵*۱۰1.400.000
کابل افشان ۰.۵*۱۲485.000کابل افشان ۰.۷۵*۱۲600.000
کابل افشان ۱*۱۲750.000کابل افشان ۱.۵*۱۲1.020.000
کابل افشان ۲.۵*۱۲1.650.000کابل افشان ۰.۷۵*۱۴720.000
کابل افشان ۱*۱۴920.000کابل افشان ۱.۵*۱۴1.220.000
کابل افشان ۰.۵*۱۶660.000کابل افشان ۰.۷۵*۱۶840.000
کابل افشان ۱*۱۶980.000کابل افشان ۱.۵*۱۶1.360.000
کابل افشان ۲.۵*۱۶2.260.000کابل افشان ۰.۵*۲۰800.000
کابل افشان ۰.۷۵*۲۰1.030.000کابل افشان ۱*۲۰1.290.000
کابل افشان ۱.۵*۲۰1.770.000کابل افشان ۲.۵*۲۰2.970.000
کابل افشان ۰.۵*۲۴970.000کابل افشان ۰.۷۵*۲۴1.210.000
کابل افشان ۱*۲۴1.520.000کابل افشان ۱.۵*۲۴2.120.000
کابل افشان ۲.۵*۲۴3.670.000کابل افشان ۰.۵*۳۰1.270.000
کابل افشان ۰.۷۵*۳۰1.550.000کابل افشان ۱*۳۰1.940.000
کابل افشان ۱.۵*۳۰2.800.000کابل افشان ۰.۵*۴۰1.870.000
کابل افشان ۰.۷۵*۴۰2.320.000کابل افشان ۱*۴۰2.970.000
کابل افشان ۱.۵*۴۰4.120.000کابل افشان ۰.۵*۵۰2.350.000
کابل افشان ۰.۷۵*۵۰3.000.000کابل افشان ۱*۵۰3.600.000
کابل افشان ۱.۵*۵۲5.500.000کابل افشان ۰.۵*۶۰2.730.000
کابل افشان ۰.۷۵*۶۰3.530.000کابل افشان ۱*۶۰4.400.000
کابل افشان ۱.۵*۶۱6.600.000کابل افشان ۱.۵*۶۰6.600.000
کابل نایلونی ۰.۵*۲5.550.000کابل نایلونی ۰.۷۵*۲7.320.000
کابل نایلونی ۱*۲9.730.000کابل نایلونی ۱.۵*۲13.000.000
کابل نایلونی ۲.۵*۲22.100.000
کابل کیسه ای ۰.۵*۲5.650.000کابل کیسه ای ۰.۷۵*۲7.350.000
کابل کیسه ای ۱*۲9.750.000
کابل ۱۸۵*۱8.900.000کابل ۲۴۰*۱11.520.000
کابل ۳۰۰*۱14.400.000
سیم ۰.۵2.770.000سیم ۰.۷۵2.700.000
سیم 14.860.000سیم ۱.۵6.920.000
سیم ۲.۵10.910.000سیم ۴19.350.000
سیم ۶28.100.000سیم ۱۰496.000
سیم ۱۶*۱745.000سیم ۲۵*۱1.228.000
سیم ۳۵*۱1.647.000سیم ۵۰*۱2.285.000
سیم ۷۰*۱3.262.000سیم ۹۵*۱4.581.000
سیم ۱۲۰*۱5.800.000سیم ۱۵۰*۱7.200.000
سیم تخت خاص ۶*۳1.210.000سیم تخت خاص ۱۰*۳2.140.000
سیم تخت خاص ۱۶*۳3.050.000سیم تخت خاص ۲۵*۳5.130.000
سیم تخت خاص ۳۵*۳6.530.000
سیم تخت ۵۰*۳9.070.000سیم تخت ۷۰*۳13.350.000
سیم تخت ۱.۵*۴425.000سیم تخت ۲.۵*۴660.000
سیم تخت ۴*۴1.160.000سیم تخت ۶*۴1.630.000
سیم تخت ۱۰*۴2.610.000سیم تخت ۱۶*۴3.580.000
سیم تخت ۲۵*۴6.500.000
سیم تخت ۱.۵*۸920.000سیم تخت ۲.۵*۸1.630.000
سیم تخت ۱.۵*۱۲1.390.000سیم تخت ۲.۵*۱۲2.240.000
سیم تخت ۱.۵*۱۶1.850.000سیم تخت ۲.۵*۱۶3.070.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲تماس بگیریدکابل شیلد دار ۰.۵*۲116.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲148.000کابل شیلد دار ۱*۲184.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۲233.000کابل شیلد دار ۲.۵*۲377.000
کابل شیلد دار ۴*۲685.000کابل شیلد دار ۶*۲925.000
کابل شیلد دار ۱۰*۲1.650.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۳تماس بگیرید
کابل شیلد دار ۰.۵*۳171.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۳222.000
کابل شیلد دار ۱*۳270.000کابل شیلد دار ۱.۵*۳337.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۳485.000کابل شیلد دار ۴*۳1.020.000
کابل شیلد دار ۶*۳1.420.000کابل شیلد دار ۱۰*۳2.450.000
کابل شیلد دار ۲۵*۳6.800.000
کابل شیلد دار 25+50*317.000.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۴206.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۴260.000کابل شیلد دار ۱*۴335.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۴420.000کابل شیلد دار ۲.۵*۴660.000
کابل شیلد دار ۴*۴1.230.000کابل شیلد دار ۶*۴1.700.000
کابل شیلد دار ۱۰*۴3.050.000کابل شیلد دار ۱۶*۴5.100.000
کابل شیلد دار ۲۵*۴8.900.000کابل شیلد دار ۳۵*۴12.500.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۵265.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۵352.000کابل شیلد دار ۱*۵425.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۵550.000کابل شیلد دار ۲.۵*۵970.000
کابل شیلد دار ۴*۵1.620.000کابل شیلد دار ۶*۵2.320.000
کابل شیلد دار ۱۰*۵4.150.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۶320.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۶420.000
کابل شیلد دار ۱*۶540.000کابل شیلد دار ۱.۵*۶710.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۷360.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۷470.000
کابل شیلد دار ۱*۷615.000کابل شیلد دار ۱.۵*۷780.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۷1.270.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۸335.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۸435.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۸545.000
کابل شیلد دار ۱*۸685.000کابل شیلد دار ۱.۵*۸900.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۰تماس بگیرید
کابل شیلد دار ۰.۵*۱۰525.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۰685.000
کابل شیلد دار ۱*۱۰835.000کابل شیلد دار ۱.۵*۱۰1.150.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۱۰1.860.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۲495.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۱۲645.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۲820.000
کابل شیلد دار ۱*۱۲965.000کابل شیلد دار ۱.۵*۱۲1.290.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۱۲2.120.000
کابل شیلد دار ۱*۱۴1.200.000کابل شیلد دار ۱.۵*۱۴1.650.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۶640.000کابل شیلد دار ۰.۵*۱۶845.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۶1.060.000کابل شیلد دار ۱*۱۶1.365.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۱۶1.850.000کابل شیلد دار ۲.۵*۱۶3.120.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲۰810.000کابل شیلد دار ۰.۵*۲۰1.065.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲۰1.335.000کابل شیلد دار ۱*۲۰1.680.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۲۰2.290.000کابل شیلد دار ۲.۵*۲۰3.900.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲۴920.000کابل شیلد دار ۰.۵*۲۴1.220.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲۴1.540.000کابل شیلد دار ۱*۲۴2.010.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۲۴2.730.000کابل شیلد دار ۲.۵*۲۴4.850.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۳۰تماس بگیریدکابل شیلد دار ۰.۵*۳۰1.570.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۳۰2.035.000کابل شیلد دار ۱*۳۰2.520.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۳۰3.570.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۴۰1.550.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۴۰2.045.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۴۰2.650.000
کابل شیلد دار ۱*۴۰3.350.000کابل شیلد دار ۱.۵*۴۰5.100.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۱۰133.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۳۰360.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۵۰510.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴73.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۶104.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۰177.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۵280.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۵تماس بگیریدکابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۳۰تماس بگیرید
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴۰570.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۵۰680.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲122.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴227.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۶332.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۰490.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۵840.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۰1.090.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۵تماس بگیریدکابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۳۰تماس بگیرید
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴۰تماس بگیریدکابل مخابراتی هوایی ۰.5*۲*۵۰510.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*201.090.000کابل مخابراتی هوایی 4.5c2v76.000
کابل مخابراتی هوایی 4.5c2v56.000کابل مخابراتی هوایی 3c2v65.000
کابل مخابراتی هوایی 2.5c2v60.000
کابل کولری ۱.۵*۴28.500.000
کابل کولری ۱*۵25.600.000کابل کولری ۱.۵*۵35.300.000
کابل آلومینیوم ۶*۲تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۰*۲تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۶*۲تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۲۵*۲تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۳۵*۲تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۰*۴تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۶*۴تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۲۵*۴تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۳۵*۴تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۵.۱۶تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۲۵*۵تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۳۵*۵تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۶+۲۵*۳تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۶+۳۵*۳تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۲۵+۵۰*۳تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۳۵+۷۰*۳تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۷۰*۱تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۵۰*۱تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۸۵*۱تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۸۵*۱تماس بگیرید
کابل خشک ۱۰*۱550.000کابل خشک ۱۶*۱820.000
کابل خشک ۲۵*۱1.360.000کابل خشک ۳۵*۱1.820.000
کابل خشک ۵۰*۱2.530.000کابل خشک ۷۰*۱3.620.000
کابل خشک ۹۵*۱5.070.000کابل خشک 240*۱13.000.000
سیم ۰.۵ خشکتماس بگیریدسیم ۰.۷۵ خشکتماس بگیرید
سیم ۱ خشک5.400.000سیم ۱.۵ خشک7.620.000
سیم ۲.۵ خشک12.100.000سیم ۴ خشک21.300.000
سیم ۶ خشک31.000.000
کابل زمینی 0.6 *2*245.000کابل زمینی 0.6*2*478.000
کابل زمینی 0.6*2*6106.000کابل زمینی 0.6 *2*10181.000
کابل زمینی 0.6*2*15270.000کابل زمینی 0.6 *2*20370.000
کابل زمینی 0.6*2*30470.000کابل زمینی 0.6*2*1001.350.000
کابل زمینی 0.6*2*50730.000کابل زمینی 0.6*2*2126.000
کابل زمینی 0.6* 2*4223.000کابل زمینی 0.6*2*6333.000
کابل زمینی 0.6*2*10510.000کابل زمینی 0.6*2*15840.000
کابل زمینی 0.6*2*201.100.000
ارتباط با سیم و کابل تسلا

سیم و کابل تسلا

جهت پشتیبانی، مشاوره قبل و یا بعد از خرید ، ثبت سفارش (با تخفیف ویژه) با شماره زیر در تماس باشید:

کابل مخابراتی کسری

کابل‌های مخابراتی از دسته کابل‌هایی هستند که امروزه برای انتقال داده‌ها یا اطلاعات، سیگنال، صدا، تصویر و رسانه به کار گرفته می‌شوند و شامل انواع کابل‌های مخابراتی مسی و نوری بوده که به دو روش زمینی یا هوایی قابل استفاده هستند. پیش از گسترش اینترنت کابل‌های مخابراتی عموما شامل کابل‌های تلفن بودند که به منظور انتقال داده‌های صوتی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. کابل‌های مخابراتی مسی به دو شکل زمینی و هوایی استفاده می‌شوند و این کابل‌ها غالبا دارای روکش‌هایی از جنس پلی اتیلن هستند که باعث مقاومت کابل در برابر عوامل محیطی و صدمات فیزیکی می‌گردد. عموما کابل‌های مخابرات زمینی و هوایی عرضه شده در صنعت مربوطه و در فروشگاه سیم و کابل کسری در مواردی با هم تفاوت‌هایی دارند که به اختصار به آن‌ها اشاره می‌شود:
۱- استحکام: در کابل‌های هوایی بیش‌تر از زمینی است.
۲- رنگ روکش: رنگ کابل‌های هوایی بیشتر به رنگ طوسی و درکابل‌های زمینی به رنگ مشکی است.
۳- کاربری: در طول مسیر کابل از پست تا واحدهای مسکونی و غیره؛ افتادگی کابل‌های هوایی کم‌تر است.
۴- نصب: در کابل‌های زمینی با سهولت بیش‌تری نسبت به هوایی صورت می‌گیرد.
۵- انعطاف پذیری: در کابل‌های زمینی بیش‌تر از کابل‌های هوایی است.

محصولات سیم و کابل کسری

محصولات سیم و کابل کسری دارای تنوع بالا است و باتوجه به نیاز می‌توانید بهترین و مناسب‌ترین مدل را انتخاب و خریداری نمایید. این محصولات به صورت کلی به دسته‌های زیر تقسیم میشوند:

🔶 کابل جفت پیچ خورده 

یک کابل جفت تابیده، دارای دو کابل است که روی یکدیگر تابیده شده‌اند. چرخش می‌تواند از نویزهای تولید شده توسط کوپلینگ مغناطیسی جلوگیری کند؛ بنابراین این نوع کابل برای حمل سیگنال‌ها مناسب است. به طور کلی در مخابرات و ارتباطات داده استفاده می‌شود.

🔶 کابل چند هادی

هدف کابل چند هادی، محافظت از یکپارچگی سیگنال با کاهش زمزمه، نویز و تداخل است. برنامه‌های کاربردی عبارت‌اند از: کامپیوتر، ارتباطات، ابزار دقیق، صدا، کنترل، صدا و انتقال داده. هر دو کابل چندهادی و جفت پیچ خورده، کابلهای پیکربندی خط متعادل نامیده می‌شوند.

🔶 کابل کواکسیال 

کابل کواکسیال از یک هادی جامد داخلی تشکیل شده است که توسط یک هادی فویل خارجی موازی احاطه شده است و توسط یک لایه عایق محافظت می‌شود. این دو هادی توسط یک دی الکتریک عایق از یکدیگر جدا می‌شوند. کابل‌های کواکسیال معمولاً در کابل تلویزیون استفاده می‌شود. این کابل‌ها خط نامتعادل نیز نامیده می‌شود، زیرا سیگنال روی دوهادی یکسان نیست که منجر به تداخل می‌شود، اما عملکرد پایدارتر از یک کابل جفت پیچ خورده است.

🔶 کابل فیبر نوری 

این نوع کابل سیگنال‌ها را توسط یک دسته از نخ‌های شیشه‌ای منتقل می‌کند. کابل‌های فیبر نوری پهنای باند بسیار بیشتری نسبت به کابل‌های فلزی دارند، به این معنی که می‌توانند داده‌های بیشتری را حمل کنند. آن‌ها همچنین کمتر مستعد تداخل هستند. به این دو دلیل، کابل‌های فیبر نوری به طور فزاینده‌ای به جای کابل‌های مسی سنتی با وجود گران بودن آن‌ها استفاده می‌شود.

🔶 کابل افشان

این کابل‌ها جزء کابل‌های پر کاربرد قرار می‌گیرد و ساختار آن شامل چند رشته سیم از جنس مس و آلومینیوم است. این کابل‌ها در ابعاد واندازه‌های مختلف وجود دارد.

🔶 کابل مفتول

این کابل‌ها در دسته کابل‌هایی با انعطاف‌ پذیری کم قرار می‌گیرند و به صورت توکار استفاده می‌شود.

🔶 کابل ابزار دقیق

این کابل‌ها دارای استقامت بالا در مقابل نویز هستند و برای منابع خارجی استفاده می‌شود و در جریان‌های برق با ولتاژ بالا استفاده می‌شود و دارای تعداد رشته و سایز رشته کمتر است. این کابل‌ها به‌صورت زره دار و بدون زره ارائه می‌شود و در مواردی مانند پردازش صنعتی، ارتباطاات و انتقال دیتا و جریان الکتریکی استفاده می‌شود. هادی این کابل‌ها از جنس مس آنیل شده است و دارای کیفیت بالا هستند.

کیفیت کابل کسری

سیم و کابل کسری دارای کیفیت بالا هستند و مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی تهیه و تولید می‌شود. در صنعت برق برندهای مختلف دیده می‌شود و برند کسری نیز جزء برندهایی است که میزان کیفیت و استاندارد محصولات خود را مورد بررسی و آزمایش قرار می‌دهد. خرید و انتخاب کابل با کیفیت باعث می‌شود، پروژه از کیفیت بالا برخوردار باشد و بدون وجود مشکل و خطا به خوبی کار کند؛ لذا برند کسری از دسته سیم و کابل‌های با کیفیت است و دارای عمر طولانی هستند؛ در حین کار دچار خرابی و مشکل نمی‌شود و می‌تواند به خوبی نیازهای پروژه را بر طرف کند. تنوع بالا دارند و برای هر نوع نیاز و کاربرد مناسب است. شما عزیزان می‌توانید انواع مدل‌های سیم و کابل کسری را به راحتی از فروشگاه اینترنتی سیم و کابل تسلا  سفارش دهید.

کابل مخابرات کسری

خرید سیم و کابل کسری

این روزها برندهای مختلفی از سیم و کابل برای فروش روانه بازار می‌شوند که یکی از آن‌ها سیم و کابل کسری است، اما برای این که گرفتار سودجویان نشوید بایستی محصولاتی که می‌خواهید بخرید را از نمایندگی‌های فروش و مراکز معتبر تهیه کنید. در واقع لیست قیمت سیم و کابل کسری و انواع محصولات این شرکت به‌صورت مستقیم به دست نمایندگی‌ها سپرده می‌شود که نمایندگی‌ها موظفند به صورت روزانه لیست قیمت را به‌روزرسانی کنند. پیشنهاد می‌کنیم برای خرید محصولات این شرکت به فروشگاه اینترنتی سیم و کابل تسلا مراجعه کنید؛ چرا که یکی از ارائه دهندگان انواع سیم و کابل کسری و لیست قیمت سیم و کابل کسری است. با خرید از این فروشگاه علاوه بر صرفه‌جویی در زمان در هزینه‌های اضافی مربوط به رفت و آمد هم صرفه‌جویی خواهید کرد.

انواع سیم و کابل کسری

در واقع سیم و کابل‌های برند کسری انواع مختلفی دارند که هر کدام از آن‌ها معمولا کاربردهای منحصر به خود را دارند؛ اما در این قسمت می‌خواهیم دو محصول مهم این شرکت یعنی کابل خشک کسری و کابل شیلددار کسری را مورد بررسی قرار دهیم. 

قیمت سیم و کابل کسری

سیم تخت کسری

کابل برقی که برای جرثقیل‌ها، نوار نقاله، آسانسورها و… استفاده می‌شود، کابلی جز کابل تخت کسری نیست. این کابل از مجموعه رشته سیم‌های در کنار هم قرار گرفته، تشکیل شده است. این رشته سیم‌ها به صورت خطی و نواری در کنار هم هستند و در نهایت ظاهری به شکل مستطیل را ایجاد می‌کند. این سیم‌های برند کسری تنوع بسیار زیادی دارند و در عین حال از انعطاف‌پذیری خوبی هم برخودار هستند. کابل‌های تخت کسری همچون کابل‌هایی که سطح مقطع گردی دارند، به صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند و در بسیاری از موارد عملکرد بهتری هم ارائه می‌دهند.

کابل تخت هم در دسته کابل‌های افشان است هم مفتولی به همین دلیل یکی از پر طرفدارترین محصولات صنعت برق شناخته می‌شود. رسانای این کابل از مس آنیل شده است و سپس این هادی توسط روکشی از جنس پی وی سی پوشیده شده است. گفتنی است که این کابل‌ها وزن کمی دارند و ایمن، انتقال استاندارد، انعطاف‌پذیری بالا، حمل و نقل راحت، مقاومت بالا و… از جمله ویژگی‌های این محصول است. نسبت سطح به حجم در کابل‌های تخت به مراتب بیشتر از کابل‌هایی با سطح گرد است؛ بنابراین انتقال گرما در آن‌ها به صورت بهتری انجام می‌شود.

کابل نایلونی کسری

سیم نایلونی کسری آن دسته از سیم و کابل‌هایی است که برای سیم کشی ساختمان‌ها از آن استفاده می‌کنند. سیم‌های نایلونی کسری را برای سیم کشی ساختمان‌های مختلفی همچون اداری، تجاری و مسکونی مورد استفاده قرار می‌دهند. این محصولات برند کسری در رنگ سفید به صورت دو لایی طراحی و تولید می‌شوند که دو لایه آن‌ها به هم چسبیده شده است. در بسیاری از ساختمان‌ها که سیم کشی روکاری دارند این سیم‌ها قابل دیدن هستند و بیشتر برای روشنایی ساختمان کاربرد دارند. هادی در نظر گرفته شده برای کابل نایلونی کسری از جنس فلز مس است به همین دلیل رسانایی فوق العاده‌ای در آن وجود دارد.

روکش نایلونی که در این کابل کسری وجود دارد از جنس نایلون است و باعث می‌شود که این دو سیم به صورت کاملا ایمن در کنار هم قرار بگیرند. با توجه به وجود این روکش سیم، فاز و نول با هم اتصالی نخواهند داشت و به خوبی به عملکرد خود ادامه می‌دهند. کابل نایلونی کسری از انعطاف‌پذیری بسیار بالایی برخوردار است به همین دلیل نرمی خاصی دارد. توجه کنید این کابل را برای مکان‌هایی که درجه حرارت بالایی دارند، نباید مورد استفاده قرار داد؛ چون تحمل حرارت بالا را ندارد.

سیم و کابل کسری قیمت مناسب

کابل افشان کسری

دلایل متعددی وجود دارد که همه به سمت کابل افشان کسری می‌روند چون این کابل بسیار کارآمد و مفید است. کابل‌های قدیمی‌تر معمولا دارای یک هسته یا یک رشته بودند اما کابل‌های افشان بر خلاف آن کابل‌های سنتی دارای چند هسته یا چند رشته مختلف هستند. به این دلیل و دلایل دیگر این کابل در زمینه‌های داخلی و صنعتی و… مورد استفاده قرار می‌گیرد. کابل افشان کابلی نرم است که به راحتی می‌توان آن را فرم دهی کرد یا این که برای مکان‌های پر پیچ و خم از آن‌ها استفاده کرد. جند رشته هادی موجود در این کابل به هم تابیده شده‌اند و یک رشته واحد را تشکیل داده‌اند.

عایق و روکش متفاوتی برای کابل افشان استفاده می‌شود که آن را در برابر شرایط محیطی متفاوت مقاوم می‌کند. برای مثال عایق آن را از PVC آن هم نوع PVC/D می‌سازند و سپس روکش آن را از PVC/A در نظر می‌گیرند. کابل‌های افشان کسری در مدل‌های مختلفی روانه بازار می‌شوند که از جمله آن‌ها می‌توان به کابل افشان سبک، قدرت و آلومینیومی اشاره کرد. هر کدام از این کابل‌ها با توجه به مشخصات فنی و ویژگی‌هایی که دارند در محیط‌های خاصی برای انتقال ولتاژهای تعیین شده‌ای کاربرد دارند.

کابل خشک کسری

کابل‌های خشکی که توسط شرکت کسری تولید می‌شوند دارای هادی‌های مسی و آلومینیومی هستند که اغلب به دو صورت بدون عایق و عایق‌دار به دست مشتریان می‌رسد. انعطاف‌پذیری کابل‌های خشک به مانند کابل‌های افشان نیست به همین دلیل به کابل‌های خشک معروف هستند. ولتاژی که برای این کابل‌ها در نظر گرفته شده است از ۳۰۰ ولت تا ۵۰۰ ولت است؛ البته که سطح مقطع متفاوتی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است، یعنی سطح مقطع آن‌ها از ۰.۵ تا ۱ متغیر خواهد بود. این کابل‌ها انواع مختلفی دارند که کاربردهای مختلفی برای آن‌ها دیده می‌شود که یکی از این کاربردها در سیم کشی ساختمان‌ها است. کابل‌های خشکی که توسط شرکت کسری ساخته می‌شوند در سایزهای مختلفی هستند و در هنگام ساخت آن‌ها تمام استانداردهای ملی و بین المللی هم رعایت می‌شود.

خرید سیم و کابل کسری

کابل شیلد دار کسری

اساساً کابل‌های شیلددار کسری که تولید می‌شوند مجهز به یک لایه محافظ داخلی هستند که هادی کابل را در برابر بسیاری از تداخلات الکتریکی و مکانیکی در امان نگه می‌دارد. شیلدی که شرکت سیم و کابل کسری برای این مدل کابل‌های خود در نظر می‌گیرد از جنس فلزاتی همچون آلومینیوم و مس است. این کابل‌ها در برابر خوردگی و آسیب‌ها مکانیکی از مقاومت بالایی برخوردار هستند. این مدل کابل به نوبه خود در انواع مختلفی همچون کابل‌های شیلد دار کنترل و فرمان، شیلد دار قدرت، شیلد دار مفتولی و افشان طراحی و تولید می‌شوند که هر کدام دارای کاربردهای مختلفی هشتند.

نمایندگی سیم و کابل کسری در لاله زار

خرید از یک نمایندگی معتبر مزیت‌های زیادی برای مصرف کننده دارد یعنی محصولات را با قیمت مناسبی تهیه می‌کنید و در عین حال از اصل بودن آن‌ها مطمئن می‌شوید. در واقع این نمایندگی‌ها محصولات سالم و بدون هیچ عیب و ایرادی را به دست مشتریان می‌رسانند. پس لازم است به نمایندگی‌های فروش رسمی سیم و کابل تسلا مراجعه کنید تا این مزیت‌ها شامل حال شما شود.
شرکت سیم و کابل کسری شرکت بزرگی است که برای محصولات برند خود بایستی در سراسر کشور نمایندگی داشته باشد. سیم و کابل تسلا یکی از این نمایندگی‌های معتبر است که در بازار لاله زار تهران در حال فعالیت است. سیم و کابل تسلا به صورت مستقیم زیر نظر شرکت است و محصولات خود را با همان قیمتی که آن‌ها ارائه می‌دهند، به دست مشتریان می‌رساند.
سیم و کابل تسلا فروش انواع سیم و کابل‌های این برند و برندهای برتر دیگر را بر عهده دارد. پس می‌توانید با اطمینان خاطر هر محصولی را که می‌خواهید از این نمایندگی تهیه کنید و بدون هیچ نگرانی آن‌ها را مورد استفاده قرار دهید. با خرید از فروشگاه تسلا در زمان و هزینه‌های اضافی رفت و آمد خود صرفه‌جویی کنید.

به‌روز رسانی در تاریخ 1402/05/25

دیدگاه‌های نوشته

*
*